17000രൂപയുടെ #HoverBoard #Tiyaക്കും #Advikനും #Daddyയുടെ SurpriseGift. പിന്നെ ഒരു കിടിലൻ വീഴ്ചയും17000രൂപയുടെ #HoverBoard #Tiyaക്കും #Advikനും #Daddyയുടെ SurpriseGift .അതിൽ നിന്നും ഒരു കിടിലൻ വീഴ്ചയും കാണാം.

കൂട്ടുകാരെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു കിട്ടിയതാണ് നമ്മുടെ ഈ #Hoverboard അതിനുപറ്റിയ ഒരു പേര് നിങ്ങൾ താഴെ #Comment ചെയ്യണേ

#kidsreview video #hoverboard ReviewVideo

Message Me for #Promotion #Collaboration #Productreview

1, Follow My #Profile On #Instagram
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 https://www.instagram.com/nimisharajeesh.vlogger/ (Nearing50K)

2, Followmy #Facebookpage (Nearing 1MillionFollowers)👇👇 👇👇 👇 👇 👇 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3232188070210731&id=403398213089745

3, ForBusiness Enquiries Mailme 👇 nimisharajeesh03@gmail.com (InstantReply)

4, #Tiyakutty’s #Moj account #Link #Pls follow👇👇👇 #100K followers
https://mojapp.in/@tiyakutty

Wit Love👉 Nimisha Rajeesh Chathamkulam

Adv Rajeesh Chathamkulam(Hubby)
#HighCourt. Director at #ChathamkulamGroup & ThottathilGroup

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *